SERVICII

LISTĂ SERVICII, PRECIZĂRI PRIVIND TARIFAREA

LISTA  -  Cuprinzand tarifele si termenele pentru serviciile furnizate .

 (modificate conform ODG 1738 /2015 – Publicat in Monitorul Oficial , Partea I, Nr. 959 /24.12.2015 )

Nr.Crt

GRUPE DE SERVICII

Cod serviciu

Denumirea serviciului

Unitate de masura

Tariful     ( lei /unitate de masura)

TERMEN

(zile lucratoare)

TERMEN

in regim de urgenta  (zile lucratoare

1.

Avize, receptii si furnizare date

1.1.

Avize si receptii

1.1.1.

Aviz incepere lucrari  *9)

lucrare

100

7

2

1.1.2.

Receptie tehnica pentru lucrari de masuratori terestre *9)

ha

200, dar nu mai mult de 1.500

15

5

1.1.3.

Receptie lucrari fotogrammetrice

ha

10, dar nu mai mult de 2.000

15

5

1.1.4.

Receptia documentelor cartografice de uz public, care nu implica masuratori

lucrare

300

21 *11)

7 *11)

1.2.

Furnizare date de            cadastru geodezie si cartografie

1.2.1.

Inregistrari GNSS de la o statie permanenta cu anunt prealabil cu  24 de ore

ora

15

3

1

1.2.2.

Servicii pozitionare GNSS in timp real -ROMPOS

ora

0

3

1

1.2.3.

Harti si planuri cadastrale si topografice tiparite

foaie de harta

40

3

1

1.2.4.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - raster

foaie de harta

30

3

1

1.2.5.

Harti si planuri cadastrale si topografice digitale - vectorial

Strat pe foaie de harta

120

3

1

1.2.6.

Coordonate planimetrice,altimetrice si 3D

Punct

15

3

1

1.2.7.

Copii certificate ale planurilor si hartilor

foaie de harta

30

3

1

1.2.8.

Plan parcelar in format digital

Ha

5

3

1

1.2.9.

Plan parcelar anlogic

Plan

20

3

1

1.2.10.

Ortofotoplan rezolutie 0,5 - 2 m

Kmp

20

3

1

1.2.11.

Ortofotoplan rezolutie 0,1 - 0,4 m

Kmp

100

3

1

1.2.12.

Aerofotograme

fotograma

150

3

1

1.2.13.

Mozaic ortofotoplan rezolutie 0,5 - 10 m

Kmp

10

3

1

1.2.14.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor cuprinsa intre 1 - 20 m

Kmp

50

3

1

1.2.15.

Model numeric al terenului cu densitatea punctelor mai mica de 20 m

Kmp

15

3

1

2.

Servicii de cadastru si publicitate imobiliara

2.1.

Prima inregistrare a imobilelor/ unitatilor individuale (u.i.) *1) *10)

2.1.1.

Receptie si infiintare carte funciara

Imobil/u.i.

120

18

6

2.1.2.

Receptie numar
cadastral

Imobil/u.i.

60

11

4

2.1.3.

Infiintare carte
funciara

Imobil/u.i.

60

11

4

2.2.

Dezmembrare / Comasare *2)

2.2.1.

Receptie dezmembrare / comasare

Imobil rezultat/u.i. rezultata

60

7

3

2.2.2.

Inscriere dezmembrare/ comasare in cartea funciara

Imobil rezultat/u.i. rezultata

60

7

3

2.2.3.

Dezmembrare
pentru exproprieri

Imobil rezultat/u.i. rezultata

10

7

3

2.3.

Intabulare sau inscriere provizorie

2.3.1.

Drept de proprietate sau dezmembraminte

 

in favoarea persoanelor juridice *10)

Contract de vanzare - cumparare garantat de ipoteca

Valoarea din act

0,5% *3)

7

2

Alte intabulari

Valoarea din act

0,5% *3)

7

2

2.3.2.

Drept de proprietate sau dezmembraminte in favoarea persoanelor fizice si a cultelor religioase recunoscute in conditiile legii

Contract de vanzare - cumparare garantat de ipoteca

Valoarea din act

0,15% *3

7

2

Alte intabulari

Valoarea din act

0,15% *3

7

2

2.3.3.

Ipoteca/Privilegiu *4)

operatiune

100/imobil + 0,15 din valoarea

 

creantei garantate

2

1

2.3.4.

Imobile expropriate *5)

Imobil

50

7

2

2.4.

Notare

2.4.1.

Fuziune/divizare

Imobil

0,5% *3)

5

2

2.4.2.

Alte notari ( inclusiv
radierea)

Radiere

Operatiune *5)

60

5

2

Alte notari

Operatiune *5)

60

5

2

2.5.

Rectificare

2.5.1.

Indreptare eroare materiala si repozitionare imobil

Imobil

0

1

-

2.5.2.

Rectificare limite imobil si modificare suprafata

Imobil

120

15

5

2.5.3.

Reconstituire carte
funciara

Carte funciara

0

3

1

2.5.4.

Modificare Suprafata

Imobil

9

3

2.5.5.

Repozitionare Imobil

Imobil

9

3

2.5.6.

Anulare operatiuni
cadastrale

Imobil

3

1

2.5.7.

Anulare operatiuni
cadastrale flux
integrat

Imobil

9

3

2.6.

Actualizare informatii tehnice

2.6.1.

Inscriere constructii

Imobil

60 + 0,05% din valoarea de impozitare a constructiei

15

5

2.6.2.

Extindere sau desfiintare constructii si actualizare categorie de folosinta, destinatie sau alte informatii tehnice

Imobil

60

15

5

2.7.

Consultare / Informare

2.7.1.

Consultare
documente
arhiva
*7)

15 minute

10

1

-

2.7.2.

Extras de carte
funciara pentru
informare

Imobil

20

2

1

2.7.3.

Extras de carte
funciara pentru
autentificare

Imobil

40

2

1

2.7.4.

Certificat de sarcini

Certificate

100

5

2

2.7.5.

Copii certificate din
mapa de acte si
carti funciare

Fila

5

2

1

2.7.6.

Certificat privind identificarea numarului topografic/cadastral si de carte funciara dupa numele/denumirea prorpietarului *8)

Proprietar / birou de cadastru si publicitate imobiliara sau sector al municipiului Bucuresti

100

10

3

2.7.7.

Extras din planul
cadastral pe
ortofotoplan

Imobil

15

3

1

2.7.8.

Eliberare Duplicat

Exemplar

10

3

1

2.7.9.

Schimbarea certifica
tului de autorizare
pentru persoane
fizice / juridice/
Emiterea certificatului
de autorizare
pentru geodezii
cu drept de
semnatura

Certificat

100

9

3

2.7.10.

Extras de carte
Funciara pentru
informare on line **)

-

-

2.7.11.

Copie documente
arhiva on line **)

 

-

-

 

 

*1) Tarifele includ furnizarea la cerere a:
        - coordonatelor punctelor de detaliu si a coordonatelor punctelor din retelele de ridicare din documentatiile cadastrale existente in arhiva si din retelele de indesire;
        - coordonatelor punctelor din reteaua geodezica de stat in plan de proiectie Stereografic 1970;
        - planului cadastral actualizat (format A4);
        - hartilor si planurilor cadastrale si topografice, indiferent de scara si editie (format A4);
        - datelor de publicitate imobiliara necesare realizarii lucrarii (consultare carte funciara si copii de pe planul topografic de carte funciara).
    *2) Inclusiv operatiunile de apartamentare, respectiv inscriere condominiu.
    *3) Din valoarea din act, dar nu mai putin de 60 lei pentru fiecare imobil; daca valoarea din act este mai mica decat valoarea de circulatie a bunurilor imobile stabilita prin expertiza de camerele notarilor publici sau nu este disponibila, procentul se aplica la aceasta din urma. Daca valoarea nu poate fi determinata, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile de la nr. crt. 2.3 codurile 2.3.1 si 2.3.2, dupa caz, se va incadra si infiintarea cartii funciare a imobilelor/unitatilor individuale, dobandite in baza actelor juridice incheiate dupa data intrarii in vigoare a prezentului ordin, iar pentru receptia documentatiilor cadastrale se va percepe tariful prevazut la serviciul de la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2.
        La constituirea sau transmiterea dezmembramintelor dreptului de proprietate, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 20% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici. La transmiterea nudei proprietati, tariful se determina la valoarea declarata de parti, dar nu mai putin de 80% din valoarea orientativa stabilita prin expertiza intocmita de camera notarilor publici.
In ambele situatii tariful minim nu poate fi mai mic de 60 lei pentru fiecare imobil.
   
*4) Include si notarea interdictiilor. Intabularea ipotecii in baza actelor aditionale la contractul de ipoteca, precum si a privilegiului imobiliar in favoarea asociatiilor de proprietari se incadreaza la acest serviciu. Nu se percepe tarif pentru inscrierea dreptului de ipoteca legala sau privilegiul pentru rest de plata. Nu se percepe tarif pentru inscrierea privilegiului finantatorului constituit prin contractul de ipoteca.
    *5) Receptia documentatiei cadastrale pentru intregul imobil din care se dezmembreaza suprafata supusa exproprierii, receptia propunerii de dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate asupra intregului imobil, infiintare carte funciara pentru imobilele rezultate din dezmembrare, intabularea dreptului de proprietate al statului dobandit prin expropriere si a dreptului de administrare.
    *6) Notarea sau radierea unei inscrieri efectuata intr-o carte funciara, in baza unei singure incheieri, reprezinta o operatiune. Radierea ipotecii include si radierea interdictiilor.
    *7) Serviciul se aplica si datelor de cadastru, geodezie si cartografie prevazute la nr. crt. 1.2.
    *8) Serviciul include eliberarea unui certificat cu privire la identificarea numarului cadastral/topografic si a numarului de carte funciara ale imobilelor dupa numele/denumirea proprietarului si a altor date de identificare, la cererea persoanelor abilitate prin legi speciale sa solicite aceste informatii. Cererile prin care se solicita serviciul se depun la biroul de cadastru si publicitate imobiliara.
    *9) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la serviciile cu codurile 1.1.1 si 1.1.2, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta, serviciile de avizare si receptie a planurilor de situatie pentru realizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate pentru lucrarile de interes public sau local, realizate la solicitarea unitatilor administrativ-teritoriale. Sunt scutite de plata tarifului prevazut la nr. crt.1.1 codul 1.1.2 din anexa nr. 1 serviciile de receptie a expertizelor judiciare in specialitatea topografie, geodezie si cadastru, cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta.
     *10) Sunt scutite de plata tarifelor prevazute la nr. crt. 2.1 din anexa nr. 1 serviciile de prima inregistrare in cadastru si cartea funciara a imobilelor aflate in patrimoniul statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, atat in regim normal, cat si in regim de urgenta. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.3 codul 2.3.1 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 60 lei, iar pentru furnizarea in regim de urgenta a acestui serviciu nu se percepe tarif suplimentar. Serviciul prevazut la nr. crt. 2.1 codul 2.1.2 din anexa nr. 1 se tarifeaza cu 10 lei in cazul receptiei tehnice pentru exproprieri.

���

Precizari conform ODG nr. 1738 /2015 :

Art. 1.

(3) In cazul in care, printr-o singura cerere, sunt solicitate inscrieri succesive, cererea va fi solutionata in termenul cel mai lung dintre termenele stabilite pentru serviciile solicitate. Daca inscrierile succesive presupun si intabularea dreptului de ipoteca conventionala, cererea se va solutiona in termenul de solutionare al ipotecii.

 

Art. 2. -Termenele se calculeaza pe zile lucratoare, ziua inregistrarii cererii in registrul general de intrare si ziua eliberarii neintrand in calculul acestora.

 

Art. 3.

(1) Cererile care fac obiectul inregistrarii in registrul general de intrare pot fi solutionate in regim de urgenta, la solicitarea persoanei interesate si cu achitarea unui tarif suplimentar.

(2) Solicitarea solutionarii unei cereri in regim de urgenta se poate face atat in momentul inregistrarii acesteia in registrul general de intrare, cat si ulterior, in baza dovezii achitarii diferentei de tarif.

(3) Termenele pentru solutionarea in regim de urgenta sunt cele prevazute in anexa si se calculeaza de la data achitarii tarifului de urgenta. Dovada achitarii tarifului pentru solutionarea unei cereri in regim de urgenta se ataseaza la dosar de indata.

(4) In situatia in care serviciul solicitat nu poate fi furnizat in termen din cauza lipsei unor documente necesare solutionarii cererii, termenul de solutionare se va calcula de la data completarii cu datele sau actele solicitate prin nota de completare a dosarului.

Art. 4.

(1) Termenul pentru furnizarea serviciilor in regim normal este un termen fix. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate in regim normal se face la implinirea termenului.

(2) Termenul pentru furnizarea serviciilor in regim de urgenta este un termen maximal. Eliberarea documentelor emise ca urmare a serviciilor solicitate in regim de urgenta se poate face oricand in intervalul alocat solutionarii cererii.

 

*) In situatia prestarii unor servicii pentru intreaga unitate administrativ-teritoriala, termenele se vor prelungi la solicitarea oficiului teritorial, cu acordul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

**) Serviciile solicitate online, a caror plata se face prin aplicatia E-payment, se furnizeaza de indata, daca informatia este disponibila in mediul electronic.

 
    ANEXA 2

  Taxa de autorizare pentru persoanele care realizeaza lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei


Nr.crt.

Denumirea

Unitatea de masura

Taxa (lei-unitate de masura)

1.

Autorizare

1.1.

Autorizarea persoanelor fizice/Recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului
de autorizare aferent, pentru persoane fizice straine

Persoana

400

1.2.

Autorizarea persoanelor juridice/Recunoasterea autorizarii si emiterea certificatului
de autorizare aferent, pentru persoane juridice straine

Persoana

2.000